کاربردهای تجاری‌ فناوری نانو در دندانپزشکی

مدت زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه

فن‌آوری نانو توانمندی تولید مواد ، ابزارها و سیستم‌های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می‌شود. با ورود فن‌آوری نانو به عرصه‌ی دانش بشری و استفاده از آن در پیشرفت علوم زیستی و پزشکی ، علم دندان‌پزشکی نیز از این فن‌آوری بی‌نصیب نمانده است. مواد جدید فن‌آوری نانو بسیار ریزتر و میکروسکوپی‌تر از واحد میکرو هستند ؛ درنتیجه کاربرد آن‌ها در ترمیم‌های دندان‌پزشکی نسبت به  دیگر مواد نتیجه‌ی بسیار بهتر خواهد ‌داشت.‌ در این مقاله‌به کاربردهای تجاری‌شده‌ی فن‌آوری نانو در دندان‌پزشکی اشاره می‌شود و ضرورت به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدیدی در دانش دندان‌پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فناوری نانو

کاربرد فن آوری نانو در دندان پزشکی
بــــا تــــوجــــه بــــه اهــمــیــــت مــقـــولـــه‌ی دنـــدان ودندان‌پزشکی پژوهش‌های بی‌شماری در دنیا جهت رفع مشکلات دندانی انجام می‌شود. از جـمـلـه فـن‌آوری‌هـایـی کـه طی چند سال اخیر عرضه شده و توانسته است تحولات عمیقی در زمـیـنـه‌ی پـژوهش وتولید محصولات مختلف ایجاد کند ، فن‌آوری نانو است. فن‌آوری نانو در دنـدان‌پـزشـکـی ، در سـه حـوزه‌ی مـواد دنـدانی ، ســـلامـــت دنـــدان (خــمـیــردنــدان و مـســواک) و تـجهیزات دندان‌پزشکی کاربرد دارد و به‌طور خلاصه می‌توان به نانوکامپوزیت‌ها در ساخت مواد ترمیمی ، نانوزیست‌سرامیک‌ها در ساخت دنـــدان مــصــنـــوعـــی ، نــانــوپــوشــش‌هــا بــر روی ایــمــپــلــنـــت‌هـــای دنــدانــی ، نــانــوفـلــوریــدهــا در خمیردندان‌ها و نانوذرات نقره در دهان‌شویه‌ها اشاره کرد.
پـیـشــرفــت فــن‌آوری نـانـو در حـوزه‌ی مـواد دندانی دارای اهمیت ویژه‌ای است ؛ زیرا گرایش بیماران به سوی درمان‌های زیبایی ، مواد ترمیمی زیبا و هم‌رنگ دندان و از جمله سرامیک‌های دندانی ، کاربرد بسیاری در دندان‌پزشکی امروزی پیدا کرده است.‌ در سال‌های اخیر با پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه‌ی تهیه‌ی سرامیک‌هایی با خواص مطلوب‌تر ، ســرامـیــک‌هــا در شــاخــه‌هــای تـخـصصـی گـونـاگـونـی در علـوم دنـدان‌پـزشکـی مـاننـد دنـدان‌پـزشکی ترمیمی ، پروتزهای دندانی ، ارتودنسی ، ایمپلنت‌های دندانی (کاشت دندان) و جراحی مورد استقبال وسیع قرار گرفته است. اما علم جدید تنها درعرصه‌ی سرامیک‌های دندان‌پزشکی ، تحول ایجاد نکرده است ، کاربرد فن‌آوری نانو در ساخت مواد دندانی نیز سبب افزایش استحکام مواد جدید شده است.
در زمـیـنـه‌ی سـاخـت مـواد دنـدان‌پزشکی عوامل مهمی ‌باید لحاظ شود تا کیفیت موردانتظار مواد به دست آید.‌ موادی که در دندانپزشکی کاربرد دارد ، به سرعت در حال تحول است. یکی از مشکلات موجود در زمینه‌ی دندان‌پزشکی مواد مورد مصرف است. مواد مورد استفاده در دندان‌پزشکی باید از مقاومت بالایی برخوردار بوده و ظـاهـری زیـبـا داشـتـه بـاشـنـد. فـرمـولاسـیـون ضـعـیـف مواد دندان‌پزشکی باعث ایجاد ناراحتی ، عوارض جانبی و افزایش هزینه‌ی مراقبت‌های سلامتی می‌شوند. به همین دلـیـل شـرکـت‌هـا و مـوسـسـه‌های مرتبط با مراقبت‌های دندان‌پزشکی سعی دارند تا مـحـصـول‌هـایـی بـا کـیفیت و کارایی بالا تولید کنند.  پیشرفت‌های نوین در زمینه‌ی فن‌آوری نانو به‌طور قابل توجهی جهت حل این نیازها مورد توجه قرار گرفته‌اند. امید مـی‌رود بـا اسـتـفـاده از ایـن فـن‌آوری مـشـکـلاتـی کـه از قـبـل در زمـیـنـه‌هـای گوناگون دندان‌پزشکی ازجمله تولید مواد ترمیمی محکم و زیبا وجود داشته است، برطرف شود.

کاربردهای تجاری‌شده ی فن‌آوری نانو در دندان‌پزشکی
تعداد زیادی از محصول‌های توانمندشده با فن‌آوری نانو ، به‌محصول‌های تجاری تـبـدیـل شـده اسـت ؛ انـتـقـال فـن‌آوری‌هـای نـوظـهـور و جـدید توانمندشده با نانو ، از آزمایشگاه به محصول‌های تجاری ، به عوامل زیادی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت است از:

۱- یکپارچه‌سازی این فن‌آوری‌ها با محصولاتی که دارای ویژگی‌های قابل تعیین و تکرارپذیر هستند
۲- هزینه
۳- افزایش مقیاس تولید برای محصول‌های تجاری
۴- توسعه‌ی فن‌آوری‌های مرتبط
۵- فشار بازار
۶- پذیرش محصول‌های توانمندشده با نانو از سوی مشتریان

تمامی این عوامل تعیین خواهد کرد که آیا فن‌آوری نانو خواهد توانست از آزمایشگاه به بازار تجاری راه یابد یا نه.
در ادامه به برخی از کاربردهای فن‌آوری نانو در دندان‌پزشکی که امروزه در عرصه‌ی پزشکی معرفی شده‌اند ، می‌پردازیم.

پودر براق‌کننده‌ی دندان
با اکسایش ذرات و لایه‌های غذا که بین دندان‌ها باقی می‌مانند ، بار الکتریکی مثبت و محیطی با pH اسیدی ایجاد می‌کنند که این محیط به مینای دندان آسیب می‌رساند. بیش‌تر خمیر دندان‌ها این شرایط را خنثی نمی‌کنند ؛ زیرا آن‌ها به طور مثبت باردار هستند و محیط اسیدی دارند. برای تمیزی بیش‌تر دندان و کاهش قدرت اسیدی آن ، میکروبریت با آنتی اکسیدان میکروهیدرین و pH بازی تنظیم شده است. فرآیندی جهت تولید مؤثرتر میکروهیدرین ایجاد می‌شود که شامل قفسه‌های مولکولی با قطر یک تا پنـج نـانـومتـر است که از ترکیب‌های هیدرید سیلیکات ساخته شده است. تماس با رطـوبـت ، یـون‌هـای هیـدروژن را آزاد کـرده و بـه‌عنـوان آنتـی‌اکسیـدان عمـل می‌کند. مطالعات ، نشان‌دهنده‌ی عملکرد مؤثرتر و مزایای بیش‌تر هیدرید سیلیکات به کار رفته در این محصول نسبت به گذشته است.

خمیردندان‌های سفیدکننده‌ی نانویی
شرکت‌های سازنده‌ی خمیردندان در رقابت شدید با هم هستند تا خمیردندان‌هایی را ارایه دهند که مشتریان بیش‌تری را به خاطر خواص سفیدکنندگی بیش‌تر آن ، جذب کند.‌ خمیردندان‌‌های تازه توسعه یافته مبتنی بر نانوهیدروکسی آپاتیت (یکی از انواع کلسیـم فسفات) است که کاربرد زیادی در ساخت و پوشش‌دهی کاشتنی‌ها دارد. ‌نـانـوهیـدروکسـی آپـاتیـت خـواص مکـانیکـی بـالاتر و زیست‌سازگاری مطلوب‌تری نسبت به نمونه‌های میکرومتری از خود نشان می‌دهد و اثربخشی بسیار عمده‌ای را در زدایش جرم‌هااز سطح دندان نشان داده است. این اثرها ممکن است به دلیل خواص  فیزیکی نانوهیدروکسی آپاتیت باشد که سطح ویژه‌ی بالاتری نسبت به هیدروکسی آپاتیت با ابعاد میکرو و در نتیجه‌ی کارایی بالاتری برای جرم‌زدایی دارد. فرضیه‌ی دوم برای سازوکار نانوهیدروکسی آپاتیت‌ها ، تسریع جرم‌زدایی معدنی است که در پرکردن تخلخل‌های سطح دندان ، درگیر می‌شود. بنابراین امکان کاهش تیرگی دندا ن‌ها به وجود می‌آید.
فن‌آوری نانو می‌تواند سبب افزایش پیوستگی بین ساختار دندان و ذرات پرکننده با اندازه‌ی نانویی شود و یک حد واسط طبیعی‌تر و پایدارتر بین بافت‌های سخت معدنی کــاری شــده‌ی دنــدان و زیـســت‌مــواد تــرمـیـمــی پـیـشـرفتـه را بـه وجـود آورد. از مـواد تـشـکـیـل‌دهـنـده‌ی ایـن خـمـیردندان ، کلسیم پرکساید است که در اندازه‌ی نانویی به کو‌چک‌ترین فاصله‌های دندانی نفوذ می‌کند. رنگ‌دانه‌های دندانی (حاصل از قهوه ، چای یا تنباکو) به رنگ روشن‌تردر می‌آیند. به آرامی پلاک دندان را پاک‌سازی می‌کنند و به آنزیم‌ها (کلسیم پروکساید در انداز ه‌های نانویی) اجازه می‌دهند تا بسیار مؤثرتر و کاراتر عمل نماید. کلسیم پروکساید از لحاظ زیستی در دسترس است و این بدان معنا است که به طرز بهتری به دندان متصل شده و اثر شدیدتری خواهد گذاشت.

کاربرد رزین‌های کامپوزیتی و نانوکامپوزیت‌ها در دندان پزشکی
در فن‌آوری رزین کامپوزیتی ، اندازه‌ی ذره و میزان حضور ذرات ، بیانگر اطلاعاتی مـهـم بـرای بـهـتـریـن اسـتـفـاده از مـواد کـامـپـوزیـتـی اسـت. تـغـیـیر ترکیب‌های پرکننده ، عمده‌ترین پیشرفت در تکامل رزین‌های کامپوزیتی بوده است. این تغییر در میزان و اندازه پرکن است که عملکرد آن را در جلاپذیری و هم‌چنین پوشش و مقاومت در برابر ترک خوردن کنترل می‌کند. فن‌آوری نانو می‌تواند رزین‌های کامپوزیتی با ذرات پرکن کـوچـک‌تـر را تـولـیـد کـنـد کـه در غـلـظـت‌هـای بـالاتـر حـل شـده و در سیستم رزینی ، ‌مولکول‌های این مواد ، می‌توانند طوری طراحی شوند که هنگام جفت شدن با یک بسپار ، سازگار باشند و خواص منحصر به فردی مانند خواص فیزیکی ، مکانیکی و نوری به وجود آورند.

تهیه‌ی‌ پلاک‌های دندانی خودتمیزشونده با کمک نانوذرات نقره
پــژوهـشـگــران دانشگـاه تـربیـت مـدرس طـی پـژوهـشـی مـوفـق بـه تـهـیـه‌ی پلاک‌های دندانی دارای نـانـوذرات نقره شدند که خاصیت خود تــمــیـــزشــونــدگــی دارد و از اسـتـحـکــام بــالایــی برخوردار است. یکی از مشکلات پلاک‌هایی کـــه امـــروزه در ارتــودنـســی بــه کــار مــی‌رونــد ، بهداشت آن‌ها است که باید به‌طور مرتب تمیز گردند ، در غیر این صورت احتمال تجمع پلاک مـیـکـروبـی و یـا کـانـدیـدا در زیـر پـلاک افـزایش مـی‌یـابـد و از آنـجـایی که نانوذرات نقره دارای خواص میکروب‌کشی و باکتری‌کشی هستند ، می‌توان از آن‌ها در ساخت مواد دندانی استفاده کرد. در این روش ابتدا نانوذرات نقره ، به روش احیای شیمیایی در حضور احیاکننده‌ی اکریلی تهیه می‌شوند. نانوذرات تهیه شده به فاز مایع اکریل افزوده شده و با نسبت‌های معین به پودر متیل متاکریلات افزوده و قالب‌گیری می‌شوند و در نـهـایــت نـانـوکـامـپوزیت دندانی تهیه شده می‌تواند به عنوان پایه‌ی مواد دندانی به کار رود که دارای خاصیت ضد‌باکتریایی و استحکام بالا است.

چسب دندان‌پزشکی نانومتری
چسب دندان‌پزشکی نانومتری جدیدی با نام Adper single Bond Plus Adhesive از پر‌کننده‌های سیلیکاتی نانومتری تهیه شده که پیوندی قوی‌تر با مینای دندان ایجاد می‌نماید. هـم‌چـنـیـن بـرای جـلـوگیری از خوشه‌ای‌‌شدن ذرات کـه مـوجـب کـاهـش عـمـلـکـرد مـی‌شـود ، نیـازی بـه‌تکـان دادن قبـل از استفاده ندارد. این محصول کم‌ترین حساسیت را پس از استفاده دارد و بــه‌عـلــت کــاربــرد اتــانــول در آن نـسبـت به‌محصول‌های معمولی که در آن‌ها از استون استفاده شده‌، کم‌تر تبخیر می‌شود.

پودر شیشه‌ای نانومقیاس برای پرکننده‌های دندانی
در گـذشـتـه از آلـیـاژهـای فـلـزی مـانند طلا و مـلـقـمـه بـه‌‌عـنـوان پـرکـنـنـده‌ی دنـدانـی اسـتـفـاده مـی‌کـردنـد. ایـن مـواد هـادی الکتریکی ، گرما و سرما بودند و باعث ایجاد حساسیت در دندان مـی‌شـدنـد ، هـم‌چنیـن جیـوه‌ی موجود در آلیاژ ملقمـه ، بـه‌عنـوان معـایب آن به شمار می‌رفت. بسیاری از بیماران نیز سعی می‌کردند از این ماده برای دندان‌های خود استفاده نکنند ، زیرا تیره بوده و باعث از بین رفتن ظاهر براق دندان می‌شدند.
کامپوزیت‌های دندانی از لحاظ اپتیکی بسیار شبیه به مواد طبیعی دندان هستند. این مواد کامپوزیتی یک رزین بسپاری هستند که با قرار گرفتن در معرض نور فرابنفش ، سخت می‌شوند. پودر شیشه به‌‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی کامپوزیت‌های دندانی استفاده می‌شود. پرکننده‌های دندانی تا ۸۰ درصد حاوی پودر شیشه است ، این پودر دارای خواص مکانیکی عالی بوده ، می‌تواند به‌‌ راحتی فشار را تحمل کرده و به‌‌راحتی نیز پرداخت و براق می‌شوند. فن‌آوری نانو در ساخت پودرهای شیشه‌ای مخصوص برای پرکننده‌های دندانی به کمک می‌‌آید که ‌اندازه‌ی ذرات آن در حد ۱۸۰ نانومتر است. استفاده از مواد پرکننده‌ی کوچک‌تر و ظریف‌تر به معنی عمر بیش‌تر پرکننده‌ها و ظاهر بسیار جذاب‌تر آن‌ها است. در این مواد دندانی ، علاوه ‌بر استفاده از شیشه‌های مخصوص بسیار خالص ، اندازه‌ی ذرات نیز به‌‌عنوان یک شاخص کلیدی برای کیفیت این مواد کامپوزیتی مطرح است.
برای تولید راحت این نانوپودرها، آن‌ها بر روی یک پایه‌ی اپتیکی توزیع شده تا پودرها پس از تولید کلوخه‌ای نشوند. این نانوپودرهای شیشه‌ای را می‌توان به‌‌‌منظور افزایش چگالی بسته‌بندی ذرات شیشه‌ای موجود در کامپوزیت ، با ذرات درشت‌‌تر ، ترکیب کرد. این کار باعث می‌شود تا کاهش حجم ناشی از بسپارش  که در طی آن بسپار در حیـن فـراینـد سخـت‌سـازی منقبـض مـی‌شـود کـم‌تـر شـود. پـودرهـای شیشه‌های تولید‌شده ، نسبت به اشعه‌ی ایکس غیر شفاف هستند ؛ یعنی دندان‌پزشک به‌‌راحتی مـی‌تـوانـد بـه‌‌وسیلـه‌ی اشعـه‌ی ایکـس دنـدان‌هـای سـالـم ، پـوسیـده و پـرشده را از هم تشخیص دهد.

افزایش دوام پرکننده‌های دندان با نانوکامپوزیت‌های جدید
دهان یک محیط خشن است ، به همین دلیل دندان‌پزشکان نمی‌توانند دوام طولانی دندان‌های پرشده را تضمین کنند. به‌رغم تلاش‌های فراوان ، یک پرکننده ممکن است بـه‌تـدریـج و تحـت تنش‌های ناشی از گاز گرفتن ، جویدن و آسیاب کردن دندان‌ها ، شکسته شود و یا به مرور زمان ممکن است در جایی که پرکننده با دندان پیوند زده‌است ، پـوسیـدگـی تـوسعـه یـابـد. فـن‌آوری‌نـانـو بـا تـولیـد تـرمیـم‌کننـده‌هـای دنـدانی که هم از پرکننده‌های امروزی بادوام‌تر و مستحکم‌تر بوده و همچنین در برابر پوسیدگی ثانویه مقاوم‌تر هستند ، توان بالقوه‌ای برای کاهش این خسارت‌ها دارد.
مشکل پرکننده‌های کامپوزیتی ضد پوسیدگی ، ناشی از یک افزودنی موجود در پودر است که برای رهاسازی پایدار ، یون‌های کلسیم و فسفات به آن اضافه می‌شود. این یون‌ها برای دوام طولانی پرکننده ضروری هستند ، زیرا آن‌ها نه تنها ساختار بلوری خود دندان را مستحکم می‌کنند ، بلکه آن را از اسیدی که سبب پوسیدگی است و به‌وسیله‌ی بــاکـتـری‌هـا در دهـان تـولیـد مـی‌شـود نیـز محـافظـت مـی‌کننـد. امـا از سـوی دیگـر ایـن ترکیب‌های رهاکننده یون ، از نظر ساختاری بسیار ضعیف هستند و باعث آسیب‌پذیر شدن پرکننده می‌شوند. برای حل این مشکل یک روش اسپری – خشک‌کننده طراحی شده که در آن اندازه ذرات این قبیل ترکیب‌ها که یکی از آن‌ها فسفات دی‌کلسیم بی‌آب است ، در حدود ۵۰ نانومتر است که ۲۰ برابر کوچک‌تر از ذرات یک میکرونی در یک پودر مرسوم است. بالا بودن نسبت سطح به حجم این ذرات موجب می‌شود که آن‌ها در رهاسازی یون‌ها ، بسیار مؤثرتر عمل کنند و به این ترتیب برای ایجاد اثر یکسان ، مقدار خیلی کم‌تری از این مواد لازم است. این امر سبب می‌شود که در رزین ، فضای بیش‌تری برای استفاده از الیاف تقویت‌کننده‌ای که پرکننده را مستحکم و بادوام می‌کنند ، باقی بماند.
پرکننده‌‌ی نانوکامپوزیتی کلسیم‌فسفات در یک دندان می‌تواند به صورت هوشمند ، عوامل ضد پوسیدگی را رها کند که دندان را از اسید تــولیـد شـده بـه وسیلـه‌ی بـاکتـری‌هـا محـافظـت می‌کند. هم‌چنین می‌تواند با رهاسازی یون‌ها داخـل نـاحـیـه‌ی نـاکـارآی مـعـدنـی دنـدان ، مـواد معـدنـی از دسـت داده دنـدان را بـازسـازی کند. دنــدان‌پــزشـکــان بــا مخلـوط کـردن رزیـن مـایـع خالص با پودری که شامل مواد رنگی ، تقویتی و دیـگـر مـواد اسـت. ایـن پـرکـننده را می‌سازند و درون حفره دندان قرار می‌دهند و با تاباندن نور ، آن را سفت می‌کنند.

استفاده از نانو ذرات در ترمیم دندان
زیـبــایـی امـروزه در دنـدان‌پـزشـکـی تـرمـیـمـی جایگاه ویژه‌ای دارد و استفاده از نانوذرات در ایـن راه ایـده‌آل بـه نظر می‌رسد. زیبایی زیاد به خصوص که دارای کاربردی راحت و سریع نیز اســـت ،‌ مـهـــم‌تـــریـــن ویـــژگـــی‌آن‌هـــا مـحـســـوب می‌شود. از جمله مزایای استفاده از نانوذرات در تـرمـیـم دنـدان‌هـا مـی‌تـوان تـولـیـد پـرکـنـنـده‌ها با جلای بالا ، حداقل زمان جلا دادن ، پایداری و مـقـاومـت مواد نسبت به ضرب‌های مکانیکی ، کـم‌تـریـن چـسـبـنـدگـی به ابزارها و امکان دقیق تطابق رنگ را نام برد.
نـــانـــوذرات زیـــرکـــونــیــوم‌اکـسـیــد کــه دارای استحکام بالا و شفافیت نسبت به نور بوده ، ولی مــــانــــع از عــبــــور اشــعــــه ایــکــــس مــــی‌شـــود در دنـدان‌پـزشکـی کـاربـرد دارد. نـانـوذراتـی بـه نـام دی‌ام ، دارای کـاربـردهـای وسـیع و کارایی بالا هستند. دی‌ام یک سیلیکاژل بسیار خالص است که ذرات آن به هم نمی‌چسبند و بدون تخلخل و دارای وزن حــجــمـــی بـــالا اســـت. دی‌ام بــرای مصارف انسانی بی‌ضرر بوده و آمیزش پذیری بالایی با رزین‌های با کارایی بالا دارد. با توجه به ایـن ویـژگـی‌هـا ، امـکـان اسـتـفاده از این مواد در دنـدان‌پـزشـکـی بـه عـنـوان پـرکـنـنده فراهم شده است. محصولی از نانوذرات سیلیکونی تولید شــده کـــه در صــورت اسـتــفـاده در نــانــوکــامـپــوزیــت‌هــای دنــدان‌پـزشـکـی ، بـاعـث سختـی بیـش‌تـر ، قـدرت خمـش افـزایـش یافته ، شفافیت و ایجاد ظاهری جذاب‌تر می‌شوند. به علاوه استفاده از این نانوذرات میزان شکنندگی مــواد پــرکـنـنــده را بـه انـدازه ۵۰ درصـد کـاهـش می‌دهد.
ترکیب نانیت اکتیو که دارای نانوذرات کلسیم‌فسفات است ، یک مایع حاوی ذرات بی‌شکل پروتیینی جهت مشابهت با مواد زیستی بافت‌های سخت ، است. مطالعات میکروسکوپی نشان داده است که استفاده از سوسپانسیون یک درصد نانیت اکتیو باعث تشکیل لایه‌ای با ضخامت دو میکرومتر بر روی سوراخ‌های عاج دندان می‌شود. این لایه از لحاظ سفتی و خواص شیمیایی بسیار شبیه عاج دندان طبیعی است.

استفاده از نانوذرات همراه با لیزر پلاسما در دندان‌پزشکی
اگر اندازه ذرت تیتانیوم‌اکسید تا حد اندازه‌های نانو (۲۰ تا ۵۰نانومتر) کاهش یابند و بر روی پوست به شکل ژل‌های امولسیونی به کار روند ، دارای خواص جالبی می‌شوند. در صورتی که این ذرات با پالس‌های لیزر مورد تابش قرار گیرند ، ذرات از هم پاشیده و دارای اثرات جمعی می‌شوند. ذرات ایجاد شده خود دوباره به ذرات کوچک‌تر تبدیل می‌شوند و این مسأله باعث ایجاد حرکات جنبشی آنی می‌گردد. بنابراین از این روند می‌توان در میکرولایه‌برداری ‌بافت‌های سخت استفاده کرد. در این روش علاوه بر افزایش سرعت و دقت ، کار تمیزتر ، صاف‌تر و بدون نیاز به بی‌حسی صورت می‌گیرد. لیزر پلاسمای دندان‌پزشکی که با نانوذرات تیتانیوم‌اکسید تلفیق شده ، با استفاده از فـن‌آوری نانو در چند مورد از درمان‌های دندان‌پزشکی از جمله درمان‌های لثه‌ای دندانی ، حذف ملانین لثه ، برش بافت نرم بدون بی‌حسی ، درمان پوسیدگی دندانی ، برش مینا و برش عاج دندانی مؤثر است.

منبع: ماهنامه فناوری نانو

شاید این مطالب برایتان جالب باشد

کاهش بوی بد دهان دلایل بوی بد دهان

کاهش بوی بد دهان دلایل بوی بد دهان

مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه کاهش بوی بد دهان دلایل بوی بد دهان محتوای این مطلب کاهش بوی بد دهان …