یکشنبه , فروردین ۱۷ ۱۳۹۹

آشنایی با ربات های پزشکی

مدت زمان مطالعه: ۲۴ دقیقه

ربات های پزشکی ،محققان ایتالیایی با آزمایش ربات جراح توانستند میزان خونریزی بیمار را در حین عمل جراحی به حداقل برسانند. این ربات جراح موسوم به Altair در عمل جراحی کبد مورد آزمایش قرار گرفت و این ربات که با فرکانس پایین الکترونیکی کار می‌کند باعث می‌شود تا خون فرد سفت و جامد شود.
این امر به پزشکان کمک میکند تا برای انجام عمل جراحی نیازی به برش رگهای خونی نداشته باشند. این ربات با موفقیت در ۱۴ عمل جراحی کبد آزمایش شده است و ربات دیگری به نام Da Vinci نیز در آمریکا در عمل جراحی سرطان روده مورد آزمایش قرار گرفته است.

Renishaw Neuromate Surgical Robot

کاهش خونریزی با استفاده از ربات جراح
محققان ایتالیایی با آزمایش ربات جراح توانستند میزان خونریزی بیمار را در حین عمل جراحی به حداقل برسانند. این ربات جراح موسوم به Altair در عمل جراحی کبد مورد آزمایش قرار گرفت و این ربات که با فرکانس پایین الکترونیکی کار می‌کند باعث می‌شود تا خون فرد سفت و جامد شود.
این امر به پزشکان کمک می‌کند تا برای انجام عمل جراحی نیازی به برش رگ‌های خونی نداشته باشند. این ربات با موفقیت در ۱۴ عمل جراحی کبد آزمایش شده است و ربات دیگری به نام Da Vinci نیز در آمریکا در عمل جراحی سرطان روده مورد آزمایش قرار گرفته است.

ربات جراح مغز NeuroMate
این ربات جراح مغز مبتنی بر هدایت با تصاویر (Image-Guided) بوده و توسط تیمی آمریکایی-فرانسوی ساخته شده است. انواع این ربات تاکنون در ۹۰۰۰ عمل جراحی به کار گرفته شده اند و در نوع خود تنها رباتی است که تأییدیه مؤسساتی نظیر FDA) United States Food and Drug Authority) و CE اروپا و تأییدیه وزارت سلامت ژاپن را دارا است. این ربات تــاکـنــون در اعـمــال جــراحــی گـونـاگـونـی نظیـر Deep Brain Stimulation (DBS), Motor Cortex Stimulation (MCS) Stereo Electro-Encephalography (SEEG), neuro-endoscopy, radio-surgery, biopsy Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) به کارگرفته شده است.

NeuroMate

ربات های فوق کوچک پزشکی
الف- هارت لندر
جـراح،‌‌هـارت لـنـدر ‌را از طـریـق تـصـاویـر ویـدیـویـی بـا اشـعه ایکس یا یک ردیاب مغناطیسی کنترل می ‌کند و مانند بازی کامپیوتری، کنترلر(جوی استیک) را بالا و پایین می‌برد. باز کردن عروق مسدود شده یا شریان ‌های مشکل‌دار قلب، نمونه برداری، تـزریق سلول ‌های بنیادی به عضلات قلب از جمله توانمندی ‌های این ربات فوق کوچک ‌است.

ب- ViRob
از جمله ربات‌هایی است که با منبع انرژی درونی طراحی شده اما به عقیده طراحانش همین منبع تغذیه باعث شده ابعاد آن برای جراحی‌های حساس و در مقیاس کوچک مناسب نباشد. برای حل این مشکل، منبع تغذیه را از آن جدا کردند و به جای آن از روش الکترومغناطیسی برای رانش ربات به جلو استفاده می ‌کنند. این ربات ۱۶ پای متحرک دارد که با افزایش و کاهش جریان مغناطیسی در نزدیکی بدن می‌توان پاهای آن را به هر سمت حرکت داد. کوچک ‌ترین نمونه ‌ای که از این ربات ساخته شده، تنها یک و نیم میلی متر طول دارد.

ج- SpineAssist
رباتی است که در جراحی ‌های مربوط به ستون فقرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیوند دو مهره از جمله کارهایی است که این ربات قادر به انجام آن است. با ایجاد حـفـره‌ای در پـشـت، ایـن ربـات بـا گـیـره‌ای نـگه داشته می ‌شود و ربات با پیدا کردن مناسب‌ترین نقطه در ستون مهره ‌ها، نقاط مشکل دار یا از هم جدا شده را به هم پیوند می‌دهد.

جراحی رباتیک در ایران
بحث جراحی رباتیک به کمک رایانه، پدیده نسبتا جدیدی در دنیاست، اما در عین حـال رشـد قـابـل تـوجهـی داشتـه اسـت و تحقیقـات دانشکـده هـای مهندسی پزشکی دانشگاههای معتبر دنیا به این سمت جهت گرفته است. در ایران نیز پروژه‌هایی از طرف وزارت صنـایـع بـا مضمـون هـدف گـذاری و تدوین استراتژی برای حوزه تجهیزات پزشکی در بخش ابزارهای جراحی انجام شده است. در این پروژه، طی مطالعه جامعی درباره ابزار جراحی، حوزه ابزارهای جراحی و کاربرد رباتیک و سیستم های رایانه ای به عنوان زمینه ای برای سوق دادن تحقیقات آتی به آن برگزیده شد. در همین خصوص آزمـایشگـاهـی بـا عنـوان جـراحـی ربـاتیک به صورت مشترک بین دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و مرکز تحقیقات علوم و فناوری در پزشکی، در محل مرکز تحقیقات تاسیس شد. هدف اولیه این آزمایشگاه بررسی فناوری های جدید و کاربرد آن ها در لوازم و تجهیزات جراحی و معرفی آن ها به پزشکان است. البته قدم بعدی طراحی و پیاده سازی ابزارهای منتخب خواهد بود.
روبولنز، یک نگهدارنده دوربین جراحی لاپاراسکوپیک است که به عنوان اولین محصول کامل این آزمایشگاه، وارد بخش بالینی شده است. چیزی که اهمیت دارد، این است که تولید ایده و فکر نباید متوقف شود و این افکار باید عملی شده و مورد آزمایش قرار گیرند تا دستگاهی جدید ساخته و به کار گرفته شود. با توجه به پیشرفت هایی که تاکنون صورت گرفته است، استفاده از ربات های پیشرفته جراح در اتاق های عمل داخلی در آینده ای نزدیک دور از انتظار نخواهد بود.

حسگر لامسه مصنوعی برای استفاده در جراحی‌های رباتیک
یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی که جراح در جراحی مستقیم از آن برخوردار بوده اما در جراحی با ربات از آن بی بهره است حس لامسه و خواصی از جسم لمس شونده است که توسط لمس کردن برای جراح قابل تشخیص است.
حسگر لامسه‌ساخته شده از یک غشای پلیمری انعطاف پذیر از جنس سیلیکون تشکیل شده است که این غشاء بر روی یک بدنه استوانه ای قرار گرفته است. معیار اصلی تعیین نیروی وارده در نقطه تماس در این حسگر، میزان تغییر شکل ایجاد شده در غشاء بر اثر اعمال نیرو بر آن است. طراحی و مدلسازی این حسگر با استفاده از روش اجزاء محدود انجام پذیرفته و بر اساس نتایج به دست آمده ساخت حسگر بر پایه استفاده از دو اصل اندازه گیری مقاومتی و خازنی در تعیین میزان تغییر شکل غشا صورت پذیرفته است.
روش‌های مدرن جراحی از جمله جراحی با حداقل تهاجم باعث دور شدن دستان جراح از بافت هدف و محل جراحی می‌شوند که در نتیجه آن، میزان درک و احساس جراح به واسـطـه عـدم وجود حس تماس به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.
هـدف از طـراحـی و ساخت حسگر لامسه، تعیین نیروی وارده در نقطه تماس بین حسگر و بافت هدف است. این حسگر همچنین قابلیت ارائه شکل کلی از بافت هدف و نیز تعیین برخی خواص مکانیکی بافت از جمله میزان سفتی و نرم بافت را دارا است.
مهمترین مزایا و ویژگی‌های اصلی طراحی و ســـاخــت در ایــن حـسـگــر لامـســه ای، زیـســت ســـازگـــاری ایـــن حــســگـــر بـــا تـــوجـــه بـــه مــواد تشکیل‌دهنده آن، استحکام مکانیکی و انعطاف پـــذیـــری آن در طـــراحـــی جـهــت کــاربــردهــای مختلف، عدم پیچیدگی در طراحی و ساخت و کــاهـش هـزیـنـه‌هـای سـاخـت بـه دلـیـل سـادگـی ساختار آن، قابلیت کوچک سازی این حسگر تا حد میکرون است.
استفـاده از ایـن حسگر به عنوان انگشت در ربـات‌هـای هـوشمنـد بـا گستـره پـاییـن نیـرو، بـه خصوص برای اهدافی از قبیل جابه‌جایی مواد شـکـنـنـده یـا بـافـت‌هـای بـیـولوژیک است که از حـســاسـیــت خــاصــی بــرخــوردار هـسـتـنـد. ایـن حسگـر نـویـن با دو جنبه تشخیصی و درمانی، کاربرد فراوانی در پزشکی به خصوص بخش تــجــهــیـــــزات جـــــراحـــــی از راه دور از جــمــلــــه آنـدوسکوپی و لاپاراسکوپی دارد. این حسگر لامسه‌ برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است. مخترع این حسگر در حال حاضر بر روی کوچک سازی این حسگر در حد میکرون کار می کند.

جراحی مغز به کمک MRI
بسیاری از جراحی های دقیق مغز به کمک ربــات هــا انـجــام مـی شـود. دانشمنـدان، ربـاتـی ساختند که قادر خواهد بود در میدان مغناطیسی شــدیـد داخـل MRI و بـا کـمـک عـکـس‌بـرداری همزمان MRI جراحی مغزی انجام دهد. نام این ربات NeuroArm است.

ربات پرستار
بیمـارستـان بـالت سان آمریکا یکی از اماکن درمـانـی اسـت کـه بـه دوربیـن هـا، صفحـه هـای نمایش، میکروفن و چند ربات مجهز شده است. این ربات ها به جای پزشکان در اتاق قرار دارند و دکتر می تواند در تعطیلات از طریق آن‌ها به مداوای بیماران خود بپردازد. به کمک این شیوه غیبت پزشکان از بیمارستان به هیچ عنوان احساس نمی شود.
صدای این پزشک از طریق دستگاهی که در سر ربات نصب شده پخش می شود، گویی که مریض درحال گفت وگوی رو در رو با پزشک است. عکس العمل بیماران نسبت به این روش بسیار مثبت بوده است. برای آن ها ارتباط برقرار کردن از طریق یک ربات بسیار رضایت بخش است.
در بیمارستان جان هاپکینز نیز ربات هایی مستقر شده اند تا حرف های پزشک و بیمار را زمانی که به زبان مشترک تکلم نمی کنند ترجمه کنند. ربات های نصیحت گر هم در بیمارستان ها بسیار پرطرفدار است. این ربات ها علاوه بر دادن اطلاعات و نصایح پزشکی به بیماران به سکته ای ها کمک می کنند تا در طول دوران درمان به بازی های کامپیوتری مشغول شوند.
دکتر لوییس کواسی مدیر دپارتمان اورولوژی نظام پزشکی ایسلند می گوید: طبق مطالعات وی هیچ یک از بیماران تاکنون نسبت به معاینه توسط این ربات ها شکایتی نداشته اند. او بر این باور است که ربات ها به زودی بیمارستان ها را تسخیر خواهند کرد.
ریبا ، ربات پرستار ژاپنی می تواند یک فرد ۶۰ کیلویی را حمل و جابه جا کند. ریبا که شبیه یک بچه خرس سفید است، در بیمارستان های ژاپن به کار گرفته شود. این ربات پرستار به پزشکان و پرستاران واقعی در جابه جایی بیماران از روی صندلی چرخدار به تخت و برعکس کمک می کند.

Riba Robot

ربات داروساز و دارو فروش
گروهی از دانشمندان ایتالیایی اولین ربات هوشمند دنیا را که به طور خودکار توانایی آماده سازی داروهای بیماری های غددی را در یک محیط استریل دارد، ساخته اند.
این ربات هوشمند که سیتوکر (CytoCare) نامیده می شود، دومتر قد دارد و مجهز به یک بازو شبیه به بازوی انسان با شش محور است.
این ربات به طور خودکار توانایی دستکاری و آماده سازی داروهای بیماری های غدد را دارد و دوز دارو را به دقت برای تزریق به بیمار آماده می کند.
محققـان مـوسسه -گروه لوچونی آنجلی رزورا- این ربات را ساخته و تاکنون در بسیاری از بیمارستان های دانشگاهی دنیا از جمله بیمارستان چارینگ کراس لندن، بیمـارستـان تخصصـی پنانگ در مالزی، بیمارستان اومبرتوی اول و پردیس دانشگاه پلی‌تکنیک پزشکی زیستی رم نصب شده است.
این سیستم، خطرات و خطاهای آماده سازی این داروها را تاحد قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. از امتیازات این ربات جدید می توان به بهبود کیفیت داروهای شیمی درمانی و ترکیب دقیق آن ها اشاره کرد. همچنین استفاده از این ربات در سازمان های داروهای بیمارستانی، زمان آماده سازی دارو را تا حد چشمگیری کاهش می دهد. بیمارستان های آمریکا نیز استفاده از ربات های داروسازی را که برای حذف خطاهای دارویی خطرناک طراحی شده اند.آغاز کرده اند. بیمارستان لویولا در شیکاگو اعلام کرد این نخستین بار در مرکز آمریکا است که از ربات PillPick, ‌استفاده می‌شود. این ربات دارای دو بازو است که دوزهایی از دارو را در کیسه‌های پلاستیکی که بارکدی برای شناسایی دارو در آن قرار داده شده، می‌ریزد. یک پرستار می‌تواند بارکد روی بسته دارو با بارکد روی مچ بند بیمار را اسکن کند. درصورتی که داروی به طور اشتباه یا با دز اشتباه داده شود، رایانه با انتشار صدای اخطار ، یک صفحه هشدار بر روی صفحه آن ظـاهر خواهد کرد. این ربات ۱/۵‌ میلیون دلاری توسط شرکت راهبردهای مراقبت بهداشت سوئیس لاگ ساخته شده است. این ربات برای حدف خطای انسانی جدی طراحی شده است. سال گذشته در بیمارستانی در کالیفرنیا به دو نوزاد دوقلو به جای‌ ۱۰‌ واحد در میلیمتـر،‌ ۱۰‌هزار واحد هپارین رقیق‌کننده خون تزریق شد. علت این اشتباه آن بود که یک تکنسین داروسازی به اشتباه شیشه‌های دارو با دزهـای مختلـف را در یک کشو قرار داده بود. خطای رایج دیگر اشتباه کردن داروها با دیکته مشابه است.
هـمچنیـن ربـات دارو فـروشـی سـاختـه شـده است که بیش از ۱۲۰۰ ساعت صرفه جویی زمانی بـرای کـارکنان داروخانه ها به همراه دارد، این ربـات در داروخـانـه بـیـمارستان ماسگرو پارک انـگـلـیس به کار گرفته شده است. این ربات با اسـتـفــاده از بــارکــدهــایـی، داروهـای مـورد نـیـاز بیماران را تشخیص داده و در اختیار آن ها قرار می دهد. اگرچه میزان خطای این ربات یک از هر ۱۰هزار مورد است، اما تجویزاتش از سوی فرد دیگری کنترل می شود. زمان صرفه جویی در این حـالـت بـه معنـی آن اسـت که داروساز فرصت بیشتری را برای کنترل داروهای داروخانه ها به دست می آورد. آزمایش این سیستم ظرف چند ماه گذشته ۳۰هزار پوند صرفه جویی مالی را بــرای بـیـمــارسـتـان مـاسگـرو پـارک در بـرداشتـه اسـت. ایـن ربات به داروساز امکان می دهد تا زمـان بـیـشـتـری را بـرای رسـیـدگـی بـه وضعیت بیماران بخش ها اختصاص دهد.

تمیز کردن بیماران بستری توسط ربات
Cody رباتی است که در انستیتوی تکنولوژی جــورجـیــا در ایــالات مـتـحــده ســاخـتــه شــده و پیش‌بینی می‌شود که این ربات برای اولین بار بتواند بازوها و پاهای یک فرد زنده را با حرکاتی مالشی پاک کند.

ایـن ابـداع مـی‌تـوانـد در آیـنده منجر به تولید ربات‌هایی شود که بتوانند به صورت مستقل یک فرد بیمار روی تخت را تمیز کنند.
Cody دارای بازوهایی مطیع و تحت اختیار است که به انتهای یکی از آن ها دستکش مخصوص استحمام متصل است. نواحی مورد نظر پوست بیمار به وسیله‌یک دوربین و هدف‌یاب (مسافت‌یاب) ‌لیزری انتخاب شده و سپس ربات به وسیله صابون و دستکش مخصوص در دستش و حرکات مالشی بسیار ملایم و نرم آن جا را تمیز می‌کند.
مفـاصل ربات به گونه‌ای طراحی شده که جلوی هرگونه فشارهای غیرمترقبه یا ضربات سهوی را گرفته و اثر آن را کاهش می‌دهد.
ربات به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که هرگز فشارهایی که موجب صدمه زدن یا آسیب دیدن بیمار و درد آمدن بدن او می‌شود را به کار نمی‌برد.
علاوه بر تمامی این ملاحظات، ربات دارای یک دکمه توقف است که در موقع لزوم حرکت ربات را به طور کامل متوقف می‌کند.
در ایـن تجـربـه تمـاس اولیـه تـوسط ربات برقرار می‌شود و با تجارب قبلی ارتباط انسان‌- ربات که پیش از این انجام شده و در آن انسان آغازگر ارتباط بود، متفاوت است.
اثرات روانی داشتن یک ربات خودکار روی بیماران که نظافت بیمار را انجام می‌دهد هنـوز مشخـص نشـده اسـت. محققـان معتقـدند داشتن رباتی برای بیماران ناتوان که مراقبت‌های بهداشتی مانند تمیز کردن دست و پای آن ها روی تخت را انجام می‌دهد باعث می‌شود حس استقلال و حریم شخصی بیماران بیش از پیش افزایش یابد و کیفیت زندگی‌شان را بهبود بخشد.
پرستارانی هستند که از تمیز کردن دست و پای بیماران خجالت‌زده شده و باعث می‌شوند بیمار احساس ناخوشایندی داشته باشد، این ربات می‌تواند کمک‌حال این گونه پرستاران نیز باشد .Cody در آخرین کنفرانس بین‌المللی سیستم‌ها و ربات‌های هوشمند (۲۰۱۰ IEEE) در تایوان معرفی شد.

ربات در نقش بیمار
رباتی در مرکز تحقیقاتی کمپانی علمی Gaumard، واقع در فلوریدا طراحی و ساخته شده است. ربات مادر Noelle نام دارد و در جهت کاهش خطای پزشکان جوان در شرایط واقعی ساخته شده است. این ربات ، نه تنها زایمان های طبیعی را شبیه سازی می‌کند، بلکه زایمان های غیر طبیعی همچون سزارین را نیز می تواند نشان دهد.
‌از نکات جالب توجه این ربات، استفاده از علایم حیاتی در بدن مصنوعی آن ها است، ربات نوزاد به چراغ های ویژه ای در دست ها و گونه هایش مجهز است تا وضعیت سلامتی آن به خوبی مشخص باشد. به عنوان مثال اگر پوست نوزاد در ناحیه دست و گونه آبی باشند، یعنی نوزاد دچار مشکل است و اگر صورتی باشد، حاکی از سلامتی نوزاد است. این ربات قیمتی نزدیک به ۲۰ هزار دلار دارد. ربات شامل یک مادر، یک نوزاد در حال تولد و یک نوزاد تازه متولد شده است. نوزاد تازه به دنیا آمده توانایی تغییر رنگ پوست و فشار خون و همچنین توانایی شبیه سازی حالات مختلف صدای قلب مادر، نوزاد در حال تولد و نوزاد متولد شده را دارد. توانایی شبیه سازی زایمان های غیر طبیعی و امکان شبیه سازی استفاده از تیغ جراحی نیز از قابلیت های دیگر این ربات است.

ربات پذیرش
این ربات در بیمارستانی در ژاپن کار هدایت و پذیرش بیماران را انجام می دهد و به آنها خوش آمد می گوید . همچنین اثاثیه آن‌ها را نیز حمل می کند. ۵/۱ کیلومتر بر ساعت سرعت و ۳/۱ متر ارتفاع دارد.

ربات درمانی ، Robotic Therapy
در آمریکا مطالعه جدید نشان می دهد که ربات می تواند به کمک مردم بیاید تا سال ها بعد از سکته مغزی دست و پای خود را حرکت دهند.
این مطالعه که در مجله پزشکی نیوانگلند به چاپ رسیده اشاره دارد که ربات درمانی برای اندام فوقانی می تواند حرکت دست افراد ناتوان طولانی مدت را بهبود بخشد.
سکتـه مغـزی عـامـل نـاتـوانـی طـولانـی مدت اسـت. بـر طبـق اظهـار نظر انجمن سکته مغزی آمریکا، هر ساله حدود ۷۰۰ هزار آمریکایی دچار سکته مغزی می شوند که اغلب به اختلال در اندام فوقانی منجر می شود.
اگــرچــه روش هــای مـخـتـلــف بــرای درمـان بـیـمـاران سـکـتـه مغزی توسعه یافته است، ولی ثــابـت شـد کـه درمـان بـا کـمـک ربـات اکـثـرا در بازسازی جنبش اندام دست موثر بوده است.

کمک پزشکی به رباتیک

تعامل مغز انسان و ربات
محققان شرکت خودروسازی ژاپنی “هوندا” فناوری نوینی ابداع کرده اند که از سیگنال های مغز انسان برای کنترل حرکات ساده ربات ها استفاده می کند. فناوری جدید می تواند در آینده جایگزین صفحه کلید برای ارتباط با رایانه و یا حتـی تلفن های همراه شده و برای افرادی که دچار آسیب های نخاعی شده اند، کاربرد داشته باشد.

مـسـئـــولان شـــرکــت “هــونــدا” اعــلام کــردنــد فناوری جدید نه تنها برای هوشمند کردن ربات انسان نمای معروف این شرکت به نام “آسیمو” مفید واقع می شود، بلکه در آینده در صنعت خودروسازی نیز کارایی خواهد داشت . ربات “آسیمو” با حدود ۱۲۵ سانتی متر قد، دارای قابلیت سخن گفتن، راه رفتن روی دو پا و حتی دور زدن است . این شرکت برای دست یابی کامل به فناوری حرکت کردن “آسیمو” بر اساس سیگنال های مغزی صاحب آن، به دست کم پنج سال دیگر زمان نیاز دارد.

حرف زدن ربات
icub ربات کودک مجهز به هوش مصنوعی پیشرفته است که پنج سال قبل ساخته شد و تاکنون حرف زدن و بازی با توپ و لگو را آموخته است. ایده این پروژه در حقیقت مطالعه بر روی توسعه هوش از طریق ساخت مدل ها و الگوریتم ها در یک ربات انسان نما است. این ربات کودک مجهز به آخرین نسل چشم است که همانند چشم ما حرکت می کند.

درحال حاضر این ربات قابل قیاس با توانایی های یک کودک واقعی نیست. یک بچه یک ساله به مراتب باهوش تر از این ربات است.

‌تقلید از آناتومی بدن انسان و حیوان
به وسیله علم بیومکانیک و سایر رشته های مرتبط پزشکی از حرکات انسان یا حیوان برای راه رفتن یا خزیدن یا پریدن ربات استفاده می شود.

ربات دندانپزشک
شکل مدرن‌ترین مطب دندانپزشکی در دنیا را نشان می دهد. کافی است فرد فقط روی صـنـدلـی دنـدانـپـزشـکـی بـنـشـیـنـیـد. هـمـیـن که روی صندلی بنشیند، یک عینک مـخـصـوص روی چـشمانش قرار می‌گیرد که در طول جلسه درمان دندانپزشکیتان می‌توانید فیلم مورد علاقه‌تان را ببینید و صداها و موسیقی‌های دلخواه‌تان را از گوشی هدفونی که روی گوش‌هایتان قرار می‌گیرد، بشنوید.

فقط نسل‌های اول ربات‌های دندانپزشک ساخته شده‌اند و هنوز پروانه تاسیس مطب نگرفته‌اند. نخستین دریل دندانپزشکی رباتیک به تازگی در اروپا و آمریکا روی بیماران امتحان شده است. یک فریم روی دهان قرار می‌گیرد، سپس یک سوزن خیلی باریک در لثه فرو می‌رود تا موقعیت، ضخامت و ارتفاع استخوان فک برای کار گذاشتن ایمپلنت را ارزیابی کند. این اطلاعات به صورت بی‌سیم به یک کامپیوتر منتقل می‌شود، این اطلاعات در کنار اطلاعاتی که در گذشته با یک تصویر سی‌تی‌اسکن از فک در کامپیوتر وجود دارد، قرار می‌گیرد. در این لحظه دندانپزشک فقط یک دکمه را فشار می‌دهد و ربات دندانپزشک ایمپلنت را با استفاده از این اطـلاعـات در محـل صحیـح خـود قـرار خواهد داد.شرکت بین المللی SRI با همکاری گروهی از دانشمندان سیستم جراح- رباتی را ابداع کرده است که می تواند در آینده ای نزدیک جایگزین بیمـارستـان هـای متحرک و پزشکان نظامی در میادین جنگ شود.
هدف اصلی از تولید این سازه یکپارچه رباتیک جـراح، ارائـه خـدمات درمانی سریع و مطمئن به سربازان مجروح قبل از انتقال آن ها به بیمارستان ها عنوان شده است. در نتیجه این ربات باید توانایی انجام فرایندهای احیا افراد را نیز داشته باشد.

Dentist Robot

کپسول رباتیک
گروهی از پژوهشگران موفق به ابداع نمونه اولـیــه یــک کپسـول ربـاتیـک شـده‌انـد کـه بـدون آسیب رساندن به بافت به روده‌می چسبد.

این کپسول رباتیک به حدی چسبنده است که داخل روده محکم قرار می گیرد و به قدر کافی نرم است که آسیبی به بافت روده نمی رساند. این ربات چسبنده که می توان آن را مانند یک قرص معمولی بلعید، پس از آن در بدن حرکت می کند تا به روده برسد. پس از بلعیدن کپسول رباتیک، پـزشـک مـی تـوانـد بـا کمک یک قسمت کنترل بی‌سیم به ربات فرمان دهد که چه موقع پاهایش را آزاد کرده و به روده متصل شود.
چنین رباتی می تواند امکان مشاهده دقیق و بدون درد را در داخل بدن فراهم کرده و انجام بـیـوپسی ها (نمونه برداری های بافتی) تحویل داروهـا، درمـان قـلـب و سـایـر کـاربرد پزشکی ــ درمانی را متحول کند. با استفاده از چنین ابزار رباتیک می توان به کنترل جابه‌جایی و حرکت قـرص هـای دوربـیـنـی بـرای تـصـویـربـرداری از داخل روده کمک کرد. البته کاربرد درجه یک این کپسول ظریف انجام بیوپسی است. کاربرد مهم دیگر آن کنترل خونریزی های داخلی است. هر چند هنوز این ربات برای چنین کاربردهای پیچیـده آمـاده نیسـت، امـا تحقیقات دانشمندان برای به ثمر رساندن آن برای انجام کارهای مهم پزشکی ادامه دارد.

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

شاید این مطالب برایتان جالب باشد

کاهش بوی بد دهان دلایل بوی بد دهان

کاهش بوی بد دهان دلایل بوی بد دهان

مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه کاهش بوی بد دهان دلایل بوی بد دهان گاهی با دادن یک آدامس می توان …