خانه » مطالب دندانپزشکی » نامگذاری دندانها وچند اصطلاح دندانپزشکی
نامگذاری دندانها وچند اصطلاح دندانپزشکی
نامگذاری دندانها وچند اصطلاح دندانپزشکی

نامگذاری دندانها وچند اصطلاح دندانپزشکی

dentition-naming

نامگذاری دندانها وچند اصطلاح دندانپزشکی

دندان های دائمی در هر سمت با شماره یک تا هشت نامگذاری شده اند./برج دنتال

۱- سانترال دائمی یا ثنایای مرکزی دائمی: این چهار عدد دندان در طرفین خط وسط در جلوترین قسمت دهان قابل رویت است.

۲- لترال دائمی یا ثنایای طرفی دائمی: این چهار عدد دندان در طرفین دندان های سانترال دائمی قرار گرفته است. به مجموعه هشت دندان۱ و۲ دندان های ثنایای دائمی گویند.

۳- کانین دائمی یا نیش دائمی: این چهار عدد دندان در طرفین دندان های لترال دائمی قرار گرفته اند. به دندان های کانین دندان های انیاب نیز گفته می شود. به مجموع دوازده دندان جلو۱ و۲ و۳ دندان های قدامی دائمی گفته می شود.

۴- پرمولر اول یا آسیای کوچک اول: این چهار عدد دندان درطرفین دندانهای نیش قرار گرفته اند.

۵- پرمولر دوم یا آسیای کوچک دوم: این۴ دندان در طرفین پرمولرهای اول قرار گرفته اند.

۶- مولر اول دائمی یا آسیای اول دائمی: این چهار عدد دندان در کودکان و نوجوانان در طرفین دندان های مولر دوم شیری و در جوانان و افراد مسن در طرفین پرمولر دوم قرار دارد.

۷- مولر دوم دائمی یا آسیای دوم دائمی: این چهار دندان در طرفین دندانهای مولر اول دائمی قرار دارند.

۸- مولر سوم یا آسیای سوم یا دندان عقل:  آخرین دندان در طرفین دندانهای مولر دوم دائمی قرار دارد. دندانپزشکان جهت ارتباط علمی با همکاران و بیان مشکلات دندانی و ارجاع بیمار با اضافه نمودن اصطلاحات دندانپزشکی در جلوی شماره دندان هدف خود را بیان می کنند. به مجموع بیست دندان۴-۵-۶-۷-۸ دندان های خلفی دائمی گفته می شود.

تاج هر دندان پنج سطحی آن نامگذاری شده است. سطحی از دندان که در جویدن  غذا دخالت دارد سطح جونده یا سطح اکلوزال نامیده می شود.

سطحی از دندان که به خط وسط نزدیکتر است سطح مزیال و سطحی که از خط وسط دورتر است سطح دیستال نامیده می شود. به غیر از دندان های سانترال که در

خط وسط در سطح مزیال در کنار هم قرار گرفته اند. بقیه دندان ها سطح مزیال دندان پشتی با سطح دیستال دندان جلویی در تماس قرار می گیرند.

سطحی از دندان که در مجاورت لب یا گونه قرار دارد سطح لبیال یا باکال گفته می شود. این سطح از دندان از روبرو مخصوصا دندان های قدامی به راحتی قابل مشاهده

می باشد. برای دندان های قدامی سطح لبیال و برای دندان های خلفی سطح باکال می گویند.

در دندان های پایین سطحی که در مجاورت زبان می باشد سطح لینگوال و در دندان های بالاسطحی که در مجاورت کام و سقف دهان می باشد سطح پالاتال نامگذاری

شده است.

منتشر شده در برج دنتال

سایت ایران